Chcem podať písomné podanie 

V prípade, že chcete doručiť Exekútorskému úradu podať písomné podanie a doručiť ho poštou, prinášame vám pár užitočných vzorov, ktoré po úprave môžete použiť pre svoju potrebu. 

Vzory dokumentov - všetky je potrebné zaslať na Exekútorský úrad poštou !

§ 61g ods. 2 Exekučného poriadku -
Žiadosť povinného o splátky
 
Splátkový kalendár - 1. možnosť - ak splním uvedené podmienky
 
a) som fyzickou osobou,
b) nespochybňujem vymáhaný nárok,
c) nejde o moju opakovanú žiadosť v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy /08/2020 suma 646 eur/ a nepresahuje 2 000 eur,
e) vyhlásim, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) zaplatím prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlásim, že ďalšie splátky budem platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
 
exekútor mi potom povolí splácanie
 

použijem vzor -  Vyhlásenie o splátkach 

 
a zaplatím v lehote prvú splátku !!!
 

Splátkový kalendár - 2. možnosť - ak nesplním vyššie uvedené podmienky exekútor povolí splácanie len so súhlasom oprávneného:

použijem vzor - Žiadosť o splátky

 
 

§ 41 Exekučného poriadku -

Vyhlásenie o majetku povinného

 
ak mi príde výzva od exekútora na podanie vyhlásenia o svojom majetku...
 

použijem vzor - Vyhlásenie o majetku

 
 
§ 104 ods. 2 Exekučného poriadku -
Vyhlásenie o nepostihnuteľnej sume na účte
 
ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy (štátne sociálne dávky) na účet v banke a chcem mať každý mesiac tieto prostriedky na účte voľné...
 

použijem vzor - Vyhlásenie majiteľa účtu v banke

Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor