Minimalizovanie nákladov

Najefektívnejším spôsobom zníženia nákladov exekúcie je zaplatiť dlžnú sumu v lehote 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Dôvodom prečo je tento spôsob najefektívnejším je práve skutočnosť, že včasnou úhradou znížite náklady exekúcie, ktoré by v prípade neuhradenia dlhu v budúcnosti mohli vzniknúť. V tejto lehote je však potrebné uhradiť celú dlžnú sumu jej príslušenstvo a trovy exekúcie spôsobom uvedeným v upovedomení o začatí exekúcie (rozhodujúci je deň pripísania sumy na bankový účet súdneho exekútora alebo zaplatenia dlžnej sumy v hotovosti do pokladne Exekútorského úradu)

V prípade, že nie ste schopný dlžnú sumu v uvedenej lehote uhradiť, kontaktujte Exekútorský úrad (najlepšie elektronickou poštou) uveďte dôvody nezaplatenia dlhu v spomenutej lehote a prípadne navrhnite spôsob splatenia dlhu. Ak v dôsledku svojej nepriaznivej životnej situácie nie ste schopní dlh splatiť naraz požadujete postupné splácanie vymáhanej pohľadávky, navrhnite výšku a termíny jednotlivých splátok a zároveň predložte doklady preukazujúce nepriaznivú finančnú situáciu (napr. rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi).

 

Žiadosť povinného o splátky

 
Podľa ust. § 61g ods. 1 Exekučného poriadku môže povinný exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
 
Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.

Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada.