Čo ponúkame

Exekútorský úrad Rožňava pod vedeným súdneho exekútora JUDr. Martina Petroviča poskytuje komplexné služby pri vymáhaní peňažných a nepeňažných plnení od dlžníkov v zmysle zákona  č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Pracujeme hospodárne a efektívne s dôrazom na rýchlosť exekúcie, preto väčšina majetkových zisťovaní o povinnom prebieha elektronickou formou, čo automaticky žnižuje trovy exekúcie. Na základe zistených majetkových pomerov prehodnocujeme najefektívnejší spôsob výkonu exekúcie v tom ktorom štádiu exekúcie.

O priebehu exekučného konania poskytujeme oprávneným osobám správy, pričom v úradných hodinách majú možnosť nahliadnuť do spisu.

Exekútorský úrad má právomoc vykonávať exekučnú činnosť na celom území Slovenskej republiky.

Exekútorský úrad je pre prípad vzniku škody poistený na sumu 100.000,00 €