Komunikácia s exekútorom

Stanovisko Slovenskej komory exekútorov zo dňa 05.09.2014:

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby na komunikáciu so súdnym exekútorom využívali listovú, faxovú alebo e-mailovú formu.

„Mnoho občanov sa pokúša vybaviť si svoju záležitosť s exekútorom prostredníctvom telefónu. Žiaľ, takáto forma komunikácie s osobou, exekútorovi neznámou, nie je možná. Súdny exekútor ako štátom splnomocnená osoba je povinný v súlade so zákonom pri výkone svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť. Pri komunikácii prostredníctvom telefónu si nemôže overiť totožnosť volajúceho,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

 

Osobná návšteva úradu:

Každú osobnú návštevu Exekútorského úradu si dôkladne zvážte, pokiaľ nie je pre zaplatenie dlžnej sumy a ukončenie exekúcie nevyhnutná. Pokiaľ nie ste priamo exekútorom predvolaný do Exekútorského úradu využívajte na komunikáciu iné formy, keďže Vaša návšteva pre komunikáciu so súdnym exekútorom nie je priamo potrebná.

V prípade ak je Vaša návšteva nevyhnutná Ak sa rozhodnete nás navštíviť, žiadame Vás, aby ste náš úrad navštevovali v úradných hodinách, prípadne si návštevu exekútorského úradu dohodnite vopred telefonicky. Pred návštevou úradu sa vždy presvedčte o tom, že Vám budeme v tieto dni k dispozícii. Môže sa totiž v ojedinelých prípadoch stať, že úrad bude z technických dôvodov uzatvorený.

 

Dodržiavajte pokyny pracovníkov

Pri rokovaní s pracovníkmi nášho úradu dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:

•        uveďte spisovú značku Vášho exekučného konania

•        predložte platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo pas)

•        oznámte, či ste už obdržali akékoľvek dokumenty zaslané našim úradom

•        oboznámte sa s obsahom dokumentov, ktoré Vám exekútorský úrad už poslal, a tieto majte pri sebe

•        pripravte si doklady preukazujúce vlastníctvo k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, prípadne doklady, na predloženie ktorých ste boli súdnou exekútorkou vyzvaní

•        jasne formulujte svoju požiadavku, ktorú ste prišli prerokovať

•        zvážte  si Vaše možnosti a návrhy na úhradu pohľadávky v záujme čo najrýchlejšieho spôsobu úhrady exekučnej pohľadávky

•        v zmysle ustanovenia § 54 Exekučného poriadku ste povinný pri rokovaní poskytnúť súdnej exekútorke požadovanú súčinnosť

•        v zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 Exekučného poriadku sú účastníkmi konania oprávnený a povinný, iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Nežiadajte preto prosím, aby pri rokovaní boli prítomné iné osoby, ktorých prítomnosť zákon neumožňuje.

•        prosíme, aby ste dodržiavali  zásady slušnosti a zdvorilého rokovania

Žiadame účastníkov, aby pri rokovaní s pracovníkmi nášho úradu dodržiavali zásady zdvorilého a slušného správania. Hrubé rokovanie povinného dlhu nezbaví, iba znásobí jeho postih prípadným trestným stíhaním, pričom v exekúcii povinného môže pokračovať ďalší exekútor.