Exekúcia

Čo je exekúcia?

V prípade, že vykonateľné rozhodnutie ukladá dlžníkovi povinnosť zaplatiť dlh a on tak v určenej lehote dobrovoľne neurobí, jeho veriteľ je oprávnený na základe tohto rozhodnutia, ktoré je zároveň exekučným titulom, začať s exekúciou. Exekúciou sa  rozumie nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktorú vykonáva exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba s postavením verejného činiteľa. 

Ako sa exekučné konanie začína?

Od 1. apríla 2017 sa zaviedla povinnosť komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky. Elektronický návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh“) podáva oprávnený sám, prostredníctvom svojho zástupcu alebo exekútora elektronickými prostriedkami cez elektronický formulár do elektronickej schránky výlučne príslušného Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „exekučný súd“). Elektronický formulár s názvom „Návrh na vykonanie exekúcie“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v časti eŽaloby, Zoznam formulárov, v agende Exekučné konanie. Návrh sa podáva dvomi spôsobmi, a to buď cez portál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – eŽaloby, ktorý poskytuje plne automatizovaný proces, alebo cez portál slovensko.sk prostredníctvom všeobecnej agendy exekučného súdu s nahratým uvedeným elektronickým formulárom. V druhom prípade sa na strane exekučného súdu vyžaduje manuálne spracovanie elektronického podania, a preto Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky primárne preferuje automatizovaný postup cez portál eŽaloby. Návrh je potrebné autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň nebude prihliadať. Exekučný titul a ostatné listiny sa musia pripojiť buď ako pôvodný autorizovaný elektronický dokument, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Ak návrh podávajú viacerí oprávnení, musia si na účely exekučného konania zvoliť spoločného zástupcu. V prípade, že oprávnený alebo jeho zástupca nemá občiansky preukaz s čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie alebo potrebuje k návrhu doložiť listinu, ktorú treba zaručene konvertovať z listinnej podoby na elektronickú, môže návrh podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora v Slovenskej republike. Povinnosť používať elektronickú schránku na účely elektronickej komunikácie a doručovanie vyplýva pre exekútorov zo zákona o e-Governmente. Exekútor je však v danom prípade až do vydania poverenia na vykonanie exekúcie zástupcom oprávneného na doručovanie písomností, za čo mu patrí odmena a náhrada výdavkov.

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh doručený súdu.

Aký je ďalší priebeh exekučného konania?

Exekučný súd preskúma návrh a ak nie sú dôvody na jeho zamietnutie, elektronicky zašle poverenie príslušnému exekútorovi do 15 dní odo dňa podania návrhu. Následne exekútor upovedomí oprávneného a dlžníka (povinného) o začatí exekúcie, ktoré sa doručuje do vlastných rúk. Od tohto momentu nemôže dlžník nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii inak ako bežným spôsobom. Bežnými právnymi úkonmi fyzickej osoby sú právie tie, ktorými sebe alebo vyživovaným osobám zabezpečuje základné životné potreby. Pri právnických osobách alebo podnikateľoch sú bežnými právnymi úkonmi tie činnosti, ktorými zabezpečujú riadny výkon svojho podnikania. Do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia môže povinný podať návrh na zastavenie exekúcie, vymáhaný nárok splniť v plnom rozsahu alebo požiadať o splátky. Ak súd uzná dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná, exekúciu zastaví. Ak dlžník námietky v tejto lehote nepodá alebo ich súd vyhodnotí za neprípustné, exekútor vydá exekučný príkaz. Exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac. Spôsob vykonania exekúcie musí byť  primeraný vymáhanej povinnosti a aj hodnota zabezpečeného majetku povinného by mala zodpovedať hodnote vymáhanej povinnosti.

Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť, povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti.

Poplatky

Ak sa návrh podáva prostredníctvom exekútora, za spísanie návrhu do zápisnice a za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami vrátane konverzie dokumentov, prijímania a odosielania písomností a iné činnosti súvisiace s podaním návrhu patrí exekútorovi v súlade s vyhláškou odmena vo výške 16,50 eura. V exekučnom konaní sa v súvislosti s podaním návrhu platí ešte súdny poplatok vo výške 16,50 eura, ak nie je oprávnený od poplatkovej povinnosti oslobodený. Súdny poplatok je splatný podaním návrhu a uhrádza sa poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke. Zúčtovacie údaje sa oznamujú automatizovaným spôsobom, takže exekučný súd na zaplatenie nevyzýva. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky návrhy na vykonanie exekúcie bez rozdielu  bude na exekučný súd možné doručiť iba elektronicky, použitie zvýhodnenej 50-percentnej sadzby poplatku sa neuplatní.

Ako podať návrh na vykonanie exekúcie

Máte vykonateľný exekučný titul (rozhodnutie súdu, notársku zápisnicu, platobný výmer, blok na pokutu) a povinný si v stanovenej lehote nesplnil svoju peňažnú alebo inú uloženú povinnosť ? Kontaktujte nás a spíšeme Vám návrh na začatie exekúcie.

Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov.

Na podanie „bežného“ návrhu na vykonanie exekúcie musíte disponovať jedine vykonateľným exekučným titulom (napr. rozhodnutie súdu, notárska zápisnica, výkaz nedoplatkov a podobne). Ak sa jedná o spotrebiteľské konanie, k návrhu je potrebné doložiť aj obchodné podmienky a samotnú zmluvu.

Podanie návrhu Vám zabezpečíme aj na počkanie, avšak odporúčame Vám si termín podania dohodnúť telefonicky, e-mailom či osobne.

Okrem samotného podania Vám zabezpečíme konverziu dokumentu z papierovej formy do elektronickej, nakoľko „obyčajný“ sken takejto listiny nie je postačujúci.

Za podanie návrhu na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi patrí odmena vo výške 16,50 eur bez DPH a odmena za konverziu dokumentov v závislosti od počtu dokumentov a počtu strán. V prípade, že by sa jednalo o hromadné podania, poplatky budú určené individuálne po vzájomnej dohode.

Poplatky za takéto podania si, samozrejme, budete nárokovať od povinného v exekučnom konaní ako súčasť Vašich trov.

Čo k tomu potrebujete

1. Mať exekučný titul

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, notárska zápisnica, rozhodnutie orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, iné vykonateľné rozhodnutie a schválený zmier, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Na exekučnom titule musí byť vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorú vydá orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

2. Podať návrh na vykonanie exekúcie elektronicky na Okresný súd Banská Bystrica

Návrh na vykonanie exekúcie sa po novom musí podať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný (§23 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov) oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.

3. Zaplatiť súdny poplatok

Z návrhu na vykonanie exekúcie sa platí súdny poplatok vo výške 16,50 eur. Výška poplatku a zúčtovacie údaje sa budú po podaní návrhu na vykonanie exekúcie oznamovať poplatníkovi automatizovaným spôsobom.