Dražby

Dražby nariadené súdnymi exekútormi v Slovenskej republike sú publikované v Obchodnom vestníku a nájdete ich aj na stránkach FINSTAT.

Dražba nehnuteľností u súdneho exekútora

Dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby.

Priebeh dražby

Termín dražby určí exekútor vyhláškou a dražobnú vyhlášku doručí do vlastných rúk oprávnenému, povinnému, spoluvlastníkovi a každému, kto má k nehnuteľnosti vecné alebo predkupné právo. Účastníci dražby sa môžu zúčastňovať na dražbe buď osobne, alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Záujemcovia o kúpu sú zároveň povinní  zložiť zábezpeku vo výške polovice najnižšieho podania (šekom, v hotovosti, prevodom peňažných prostriedkov) na účet exekútora, ktorá sa započíta neskôr na najvyššie podanie.

Dražba sa začína vyvolaním, v ktorom licitátor opíše základné skutočnosti týkajúce sa dražby  (čo je predmetom dražby, opis stavu nehnuteľnosti, ťarchy na predmete dražby, všeobecnú cenu určenú znaleckým posudkom, výšku najnižšieho podania a iné).

Samotná licitácia sa začína výzvou licitátora, aby účastníci urobili podanie vo výške minimálne najnižšieho podania. Na zaplatenie najvyššieho podania určí exekútor lehotu, ktorá sa začína dňom udelenia príklepu a nesmie byť dlhšia ako dva mesiace. Samotný prechod vlastníckeho práva sa teda viaže nielen na príklep licitátora, ale je podmienený včasným zaplatením ceny v ustanovenej lehote. O udelení príklepu spíše exekútor zápisnicu. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Ak teda vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd schváli udelenie príklepu, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

V prípade, že vydražiteľ nezaplatí v uvedenej lehote cenu nehnuteľnosti, vykoná sa dražba opakovane. Ak sa nehnuteľnosť na dražbe nepodarí predať do jedného roka od vydania exekučného príkazu, súd môže na návrh účastníka konania alebo exekútora exekúciu zastaviť.

O rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľnosti sa spíše zápisnica, ktorá sa doručí dotknutým osobám a orgánom. Rozvrh výťažku podlieha schváleniu súdom.

Proti rozvrhu výťažku je možné vzniesť u exekútora námietky, ktoré sa zapíšu do zápisnice. O týchto námietkach rozhoduje súd. Na vznesenie námietok sú oprávnené osoby a orgány, ktoré mali byť predvolané na rozvrhové pojednávanie, a osoby, o ktorých nárokoch sa rozhodovalo na tomto pojednávaní.

Po schválení rozvrhu výťažku a po úplnom zaplatení najvyššieho podania poukáže exekútor do siedmich dní oprávneným osobám prikázané sumy. Ak výťažok predaja prevyšuje všetky pohľadávky (vrátane súdnych trov a trov exekúcie) vyplatí exekútor po úhrade pohľadávok všetkých oprávnených zvyšok výťažku povinnému.