Ako platiť dlh

Prevodom z účtu v banke:

Hotovostným vkladom v banke:

na účet súdneho exekútora IBAN č. SK69 0900 0000 0050 5045 5372, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Rožňava.

(starý formát č. ú. 5050455372/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Rožňava)

Pri platbách vždy uveďte správny variabilný symbol (VS:), ktorý je tvorený spisovou značkou danej exekučnej veci bez lomky (napr. exekučná vec sp. zn. EX 244/2013 je variabilný symbol 2442013).

Do popisu transakcie tzv. správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko povinného, jeho dátum narodenia prípadne aj jeho adresu.

V prípade platby zo zahraničia použite údaje banky

 • číslo účtu IBAN - tlačová forma: SK69 0900 0000 0050 5045 5372
 • číslo účtu IBAN - elektronická forma: SK6909000000005050455372, účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Rožňava.
 • identifikačné čísla, kódy banky, telefónne čísla banky:
  • IČO: 00 151 653
  • DIČ: 2020411536
  • IČ DPH: SK7020000262
  • Kód banky: 0900
  • S.W.I.F.T.: GIBASKBX
  • call centrum: 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888
  • zo zahraničia: +421/2/58 26 81 11, +421 915 111 888,+421 910 111 888)
  • e-mail: info@slsp.sk

Platbou v hotovosti:

do pokladne Exekútorského úradu v jeho sídle v úradných hodinách, resp. po dohode so súdnym exekútorom. (Je vhodné mať zo sebou výšku hotovosti podľa výšky dlžnej sumy)

Poštovým poukazom:

na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty, a.s. poštovým poukazom typu RI na účet súdneho exekútora IBAN č. SK69 0900 0000 0050 5045 5372, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Rožňava.

Pri platbách vždy uveďte správny variabilný symbol (VS:), ktorý je tvorený spisovou značkou danej exekučnej veci bez lomky (napr. exekučná vec sp. zn. EX 244/2013 je variabilný symbol 2442013).

Do popisu transakcie tzv. správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko povinného, jeho dátum narodenia prípadne aj jeho adresu.

Pri platbe poštovým poukazom je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že peniaze sú pripísané na účet exekútora s určitým časovým odstupom. Viac informácií je možné nájsť na stránkach Slovenskej pošty.

Vzor prázdneho poštového poukazu nájdete: TU

Vzor vyplneného poštového poukazu nájdete: TU

 

Po začatí exekúcie je potrebné všetky platby adresovať súdnemu exekútorovi, či už na jeho účet, alebo v hotovosti do pokladne Exekútorského úradu.

Platby adresované oprávnenému môžu spôsobovať problémy pri ich identifikácii ako aj časový posun pri komunikácii jednotlivých úhrad medzi oprávneným a súdnym exekútorom. Tým sa zvyšuje riziko predlženia exekúcie a navýšenia dlžnej sumy, ktorú musí povinný zaplatiť.

Ak chcete zaplatiť dlžnú sumu, ale neviete jej presnú výšku, je vo Vašom záujme kontaktovať Exekútorský úrad najlepšie formou elektronickej pošty, kde Vám bude v odpovedi zaslané vyčíslenie dlhu ku konkrétnemu dňu. 

Po skončení exekúcie zasiela Exekútorský úrad inštitúciám, ktoré blokovali Váš majetok oznámenie o skončení exekúcie, pričom však samotné zrušenie blokácií môže trvať aj niekoľko dní, preto buďte trpezlivý. V prípade uplynutia neprimerane dlhej doby kontaktujte Exekútorský úrad.