Vitajte na stránkach Exekútorského úradu

Vitajte na stránkach Exekútorského úradu

OZNAM:

S ohľadom na pretrvávajúce riziká v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Vám odporúčame zvážiť osobnú návštevu úradu. Všetky informácie Vám ochotne poskytneme telefonicky alebo emailom a pre platby je možné využiť poštové poukazy, resp. bankové prevody.


 

Exekútorský úrad sídli v Rožňave.

Od 01.11.2015 sídli Exekútorský úrad Rožňava na adrese: Kósu - Schoppera 8, 048 01 Rožňava, v centre mesta.

 

Ako preveriť či je proti Vám vedené exekučné konanie

Údaje sú verejne dostupné a každí môže za úhradu získať výpis z Centrálneho registra exekúcií na tomto webovom sídle.

Ako podať návrh na vykonanie exekúcie

Máte vykonateľný exekučný titul (rozhodnutie súdu, notársku zápisnicu, platobný výmer, blok na pokutu) a povinný si v stanovenej lehote nesplnil svoju peňažnú alebo inú uloženú povinnosť ? Kontaktujte nás a spíšeme Vám návrh na začatie exekúcie.

Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov.

Na podanie „bežného“ návrhu na vykonanie exekúcie musíte disponovať jedine vykonateľným exekučným titulom (napr. rozhodnutie súdu, notárska zápisnica, výkaz nedoplatkov a podobne). Ak sa jedná o spotrebiteľské konanie, k návrhu je potrebné doložiť aj obchodné podmienky a samotnú zmluvu.

Podanie návrhu Vám zabezpečíme aj na počkanie, avšak odporúčame Vám si termín podania dohodnúť telefonicky, e-mailom či osobne.

Okrem samotného podania Vám zabezpečíme konverziu dokumentu z papierovej formy do elektronickej, nakoľko „obyčajný“ sken takejto listiny nie je postačujúci.

Za podanie návrhu na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi patrí odmena vo výške 16,50 eur bez DPH a odmena za konverziu dokumentov v závislosti od počtu dokumentov a počtu strán. V prípade, že by sa jednalo o hromadné podania, poplatky budú určené individuálne po vzájomnej dohode.

Poplatky za takéto podania si, samozrejme, budete nárokovať od povinného v exekučnom konaní ako súčasť Vašich trov.

Čo k tomu potrebujete

1. Mať exekučný titul

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, notárska zápisnica, rozhodnutie orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, iné vykonateľné rozhodnutie a schválený zmier, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Na exekučnom titule musí byť vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorú vydá orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

2. Podať návrh na vykonanie exekúcie elektronicky na Okresný súd Banská Bystrica

Návrh na vykonanie exekúcie sa po novom musí podať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný (§23 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov) oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.

3. Zaplatiť súdny poplatok

Z návrhu na vykonanie exekúcie sa platí súdny poplatok vo výške 16,50 eur. Výška poplatku a zúčtovacie údaje sa budú po podaní návrhu na vykonanie exekúcie oznamovať poplatníkovi automatizovaným spôsobom.

 

Úradné hodiny

Pondelok :
09:00-12:00, 13:00-15:00
Utorok :   
09:00-12:00, 13:00-15:00
Streda :  
09:00-12:00, 13:00-16:00
Štvrtok
09:00-12:00, 13:00-15:00
Piatok :   
09:00-12:00, 13:00-15:00

Napísali o nás

Exekútori sa tešia, že sa začal boj so ´šmejdmi´

01.11.2013 16:11
Slovenská komora exekútorov (SKE) oceňuje všetky formy boja proti šmejdom a rôznym nebankovým spoločnostiam, ktoré zneužívajú zákony na okrádanie často tých najslabších a najzraniteľnejších občanov. „Pretože táto problematika sa bytostne dotýka aj nášho stavu, je logickým vyústením, že hľadáme...

Pohľad na prácu exekútora je veľmi skreslený

22.10.2013 12:39
Exekútori asi nikdy nebudú patriť k obľúbeným profesným skupinám v spoločnosti. Ako sa s tým vyrovnávate? Je pravdou, že z princípu našej práce nie sme medzi ľuďmi veľmi populárni. Skutočnosť je však taká, že činnosť exekútorov od ich vzniku v roku 1995 výrazne zvýšila vymožiteľnosť práva. Kým...

Exekúcia: Čo, kedy a komu môže exekútor vymáhať

10.02.2011 16:15
Zákon nepozná minimálnu výšku dlhu, pre ktorý na vás pošlú exekútora. Menšie dlhy sa riešia zrážkami zo mzdy či dôchodku. Väčšie predajom hnuteľných alebo nehnuteľných vecí. Dlžíte Sociálnej poisťovni štyri eurá? Nezaplatili ste, ani ste nezareagovali na jej výzvy? Môžete si byť istí, že na vás...