Pohľad na prácu exekútora je veľmi skreslený

22.10.2013 12:39

Exekútori asi nikdy nebudú patriť k obľúbeným profesným skupinám v spoločnosti. Ako sa s tým vyrovnávate?
Je pravdou, že z princípu našej práce nie sme medzi ľuďmi veľmi populárni. Skutočnosť je však taká, že činnosť exekútorov od ich vzniku v roku 1995 výrazne zvýšila vymožiteľnosť práva. Kým dovtedy sa pohybovala okolo dvoch percent, dnes dosahuje vyše tridsať percent. Niekedy to hodnotíme tak, že exekútori sú poslednou bodkou spravodlivosti.

Slovenská komora exekútorov nedávno predstavila nový program Bližšie k ľuďom. Je to pri vami spomínaných špecifikách vášho povolania vôbec reálne?
Pohľad na prácu exekútora je, žiaľ, veľmi skreslený. V mnohých prípadoch vystupuje navonok exekútor ako niekto zlý, ktorý ľuďom prišiel vziať ich majetok. Médiá, a čo je horšie, aj mnohí politici si z exekútorov urobili ľahký terč. Náš program je však o tom, aby sa občania mohli na našu prácu pozrieť objektívne. Jeho piliere, teda spravodlivosť, transparentnosť a ústretovosť by mali byť každodennou požiadavkou na výkon práce exekútora.

Vaše meno si však neraz kazíte aj sami. Jedným z najvýraznejších prípadov bola kauza exekútora Mrenicu, ktorý neposielal veriteľom vymožené peniaze. Ako je to vôbec možné?
V každej rodine sa nájdu čierne ovce. Chápem, že kauzu Mrenica vnímali občania veľmi citlivo a médiá jej venovali náležitú pozornosť. Niekedy však úplne zanikla mimoriadne dôležitá skutočnosť, že naša komora sama navrhla ministrovi spravodlivosti , aby pána Mrenicu odvolal, a teda už nie je viac ako štyri roky exekútorom. Verte mi, že mnohí poctiví kolegovia boli z konania pána Mrenicu pobúrení. Na druhej strane však musím povedať, že sa cítili aj dotknutí paušalizovaním niektorých médií, ktoré okamžite urobili grázlov zo všetkých exekútorov.

Konanie exekútora Rudolfa Krutého však musel riešiť až ústavný súd, keď tento exekútor vymáhal peniaze pre nebankovú spoločnosť Pohotovosť, hoci pre ňu pred nástupom do úradu pracoval. Neskôr zasa on a Pohotovosť zahltili súdy tisíckami sťažností. Ako komora hodnotí takéto konanie?
Mnohé súdy svojimi rozhodnutiami vylúčili pána Krutého z jednotlivých konaní. Aj ústavný súd napokon potvrdil, že súdny exekútor má byť vylúčený z exekúcie, pokiaľ bol predtým zamestnancom účastníka konania. Na druhej strane, podľa exekučného poriadku si veriteľ môže vybrať ktoréhokoľvek exekútora, hoci ho súd môže neskôr označiť za zaujatého. Komora však voči následným sťažnostiam pána Krutého voči súdom nemohla urobiť nič, keďže ide o právo dané každému občanovi ústavou.

Vy takéto konanie nevnímate ako porušovanie dobrého mena celého stavu? Mimochodom, pán Krutý je stále exekútorom?
Pán Krutý stále pôsobí ako exekútor a jeho kauza exekútorský stav určite poškodila, no nebol dôvod na jeho odvolanie a ani nikto ho nenavrhol. Zároveň však definitívne ukázala, že súčasná podoba zákona, umožňujúca veriteľom vyberať si exekútora, je prežitá a nevyhovujúca. Preto sme prišli so zásadným riešením, ktorým má byť náhodné elektronické prideľovanie spisov. Čím by sa nesústreďovali exekúcie jedného veriteľa u jedného exekútora.

Takže kauzám typu Krutý by elektronické prideľovanie spisov zabránilo?
Určite áno. Raz a navždy by sa pretrhli väzby medzi veriteľmi a exekútormi. Exekútor nebude pod tlakom takéhoto veľkého veriteľa nebude nútený uzatvárať dohody, ktoré sú často na hranici zákona a niekedy aj za ňou. Sťaží sa možnosť tunelovania majetku a presúvania peňazí za aktívnej účasti spolupracujúceho exekútora.

Takže legislatíva dnes umožňuje konanie na hrane zákona alebo aj za ňou?
Žiaľ, nedokáže možnosť takéhoto konania vylúčiť. Práve preto intenzívne presadzujeme zmenu, ktorá sa môže stať zásadným antikorupčným nástrojom, vylučujúcim už len podozrenia z nekalej činnosti. My ako komora sa nebojíme tieto veci pomenovať a chceme ich čím skôr vyriešiť.

Ministerstvo spravodlivosti ste už listom požiadali o zpracovanie tohto opatrenia do pripravovanej procesnej novely exekučného poriadku. Rezort sa zatiaľ definitívne nerozhodol. Ide o nejaký politický problém?
Priznám sa, že po politickej stránke od súčasnej sociálnodemokratickej vlády naozaj neočakávam výhrady. Súčasná právna úprava je totiž v niektorých bodoch vyslovene antisociálna.

Ako to myslíte?
Veľký veriteľ a bežný občan jednoducho nemajú rovnaké podmienky. Zdá sa vám sociálne, ak si veľký veriteľ vyberie exekútora z druhého konca republiky a drobnému dlžníkovi závratne vzrastú náklady exekúcie napríklad výdavkami na cestovné? Zdá sa vám sociálne, ak majú naopak drobní veritelia problém vymôcť svoje ťažko a poctivo zarobené peniaze, pretože ich pohľadávka nie je v súčasnom, akože trhovom prostredí, pre exekútora lukratívna? Náhodné prideľovanie prípadov na krajskom princípe tento problém definitívne vyrieši, pretože exekútor bude musieť byť z rovnakého kraja ako dlžník a keďže pohľadávky budú rozdeľované podľa svojej výšky do jednotlivých košov, každý exekútorský úrad bude riešiť aj malé, aj veľké prípady.

Odmietavé hlasy však argumentujú, že ide o opatrenie v prospech exekútorov v regiónoch, ktorí si nevedia zohnať dostatok klientov. Rovnomerné prideľovanie spisov by podľa nich odstránilo súťaž medzi exekútormi a stratilo by sa porovnávania na základe kvality ich práce.
Toto je veľmi nešťastný a zavádzajúci pohľad. Súdny exekútor je verejným činiteľom, rovnako ako sudca či policajt, a jeho cieľom nemá byť naháňanie klientov za každú cenu, ale kvalitne, spravodlivo a trasparentne vykonávaná práca. Zároveň treba odporcom odkázať, že vykonaná exekúcia pre oprávneného znamená vymôženie trov konania a tým pádom aj náklady exekúcie, ktoré vynakladá exekútor z vlastných zdrojov nakoľko nie je napojený na štátny rozpočet a ani nemôže mať iný zdroj príjmu. Nie náhodou elektronické prideľovanie úspešne funguje na súdoch, u správcov konkurznej podstaty a v dedičských konaniach aj u notárov. Zaznamenali ste čerstvý prípad korupcie na Fonde štátneho rozvoja bývania? Ako nástroj na jeho odstránenie idú jeho predstavitelia jednoznačne presadzovať náhodné prideľovanie spisov.

Môžete teda vylúčiť, že obava o kvalitu práce exekútorov nie je na mieste?
Určite áno. Pri náhodnom prideľovaní sa nebudú kumulovať tisíce konaní jedného veriteľa u jedného exekútora, ako tomu bolo v prípade pána Krutého. Anonymný veriteľ bude motivovaný k väčšej kontrole preňho anonymného exekútora, nebude prehliadať jeho prípadné pochybenia, čím sa spustí samoregulačný a samočistiaci efekt exekútorského stavu.

Budete mať v rukách dostatočné nástroje voči exekútorom, ktorých by mal tento samočistiaci efekt zasiahnuť?
Takzvaná statusová novela exekučného poriadku, na ktorej sme spolupracovali s rezortom justície a ktorú v septembri schválil parlament, dáva väčšie právomoci v tomto smere jednak ministerstvu a jednak komore. Kontrola sa bude môcť začať už pri podozrení komory, že exekútorský nekonal tak, ako by mal. Vyhlásili sme nulovú toleranciu voči klientelizmu a voči čiernym ovciam nemienime preukazovať žiadnu falošnú solidaritu. Zavedenie lehôt na vyplácanie finančných prostriedkov zabráni niektorým kolegom balansovať na hrane zákona ale treba jedným dychom dodať , že zavedenie povinnosti oprávnenému nahlasovať prípadnú priamu úhradu je taktiež na mieste nakoľko nedisciplinovanosť niektorých oprávnených bola značná.