Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. Martin Petrovič, súdny exekútor, Kósu Schoppera 133/8, 048 01 Rožňava (ďalej len „Exekútorský úrad“), oznamuje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie"), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov") nasledovné skutočnosti súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Súdny exekútor je podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok") štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Ak tak ustanoví Exekučný poriadok, súdny exekútor môže okrem exekučnej činnosti vykonávať aj ďalšiu činnosť.

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na účely podľa Exekučného poriadku, a to na základe právneho základu vyplývajúceho z uvedeného zákona (t.j. najmä doručenie návrhu na vykonanie exekúcie v intenciách Exekučného poriadku v exekučných konaniach začatých do 31.03.2017, doručenie poverenia na vykonanie exekúcie, žiadosť oprávneného o spísanie návrhu na vykonanie exekúcie s poukazom na exekučný titul a pod.) Súdny exekútor je povinný postupovať v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súdny exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti podľa Exekučného poriadku (tzv. profesijne tajomstvo). Táto povinnosť nezaniká pozastavením výkonu funkcie exekútora, prerušením výkonu funkcie exekútora ani zánikom výkonu funkcie exekútora.

Kategórie osobných údajov:

Meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo a štátna príslušnosť, ako aj iné údaje, ktoré môžu byť poskytnuté v zmysle Exekučného poriadku.

Zásady ochrany osobných údajov

Súdny exekútor má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Osobné údaje sú, resp. budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Exekútorského úradu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené súdnym exekútorom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami Exekútorského úradu. Osobné údaje, ktoré sú uchovávané na záložných úložiskách, slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom. Súdny exekútor zabezpečuje zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov je osoba, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, dotknutou osobou.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré sú o dotknutej osobe spracúvané, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Kancelárskym poriadkom pre súdnych exekútorov, ktorý bol vydaný Výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č. 1618/1998-60. Ukončený spis uchovávame po dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Ak bola exekúcia zastavená zo zákona alebo z dôvodu, že oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uloženia určená pre spis je päť rokov. Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným archívom predĺžiť. Lehotu uloženia nemožno skrátiť.

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431 /2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Na tento účel môžeme spracúvať Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Exekútorský úrad prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby poskytujeme účastníkom exekučného konania a v intenciách Exekučného poriadku v nevyhnutnej miere aj osobám, ktoré sú povinné poskytovať súčinnosť podľa tohto zákona.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: JUDr. Eva Rusnáková
Adresa: Rozmarínova 6, 93401 Levice
Tel.: 0907 707 837
E-mail: eva.rusnakova@ske.sk

Práva dotknutej osoby podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo získať od súdneho exekútora potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, prípadne o poskytnutie

  • kópie osobných údajov, ktoré má súdny exekútor k dispozícii,
  • informácií podľa čl. 15 nariadenia, t.j. najmä o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu.

Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe Exekučného poriadku.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. Máte právo také spracúvanie namietať. Vašu námietku sme povinný posúdiť a v prípade zistenia skutočností, ktoré neboli k dispozícii v čase posúdenia dopadov na Vaše práva a slobody (test proporcionality), môžeme Vašej námietke vyhovieť.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

https: //dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214,

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.