Exekúcia: Čo, kedy a komu môže exekútor vymáhať

10.02.2011 16:15

Zákon nepozná minimálnu výšku dlhu, pre ktorý na vás pošlú exekútora. Menšie dlhy sa riešia zrážkami zo mzdy či dôchodku. Väčšie predajom hnuteľných alebo nehnuteľných vecí.

Dlžíte Sociálnej poisťovni štyri eurá? Nezaplatili ste, ani ste nezareagovali na jej výzvy? Môžete si byť istí, že na vás pošle exekútora.

Sociálna poisťovňa sa totiž rozhodla pritvrdiť a od neplatičov vymôcť približne 400 miliónov eur.

„Ak je suma dlhu nižšia ako 3,32 eura, Sociálna poisťovňa sumu nepredpíše. Všetko, čo je predpísané právoplatným rozhodnutím, sa vymáha,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Jana Ďuriačová. Práve včera poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov na internete. Bude tak robiť každý mesiac.

Ani sa nenazdáte a exekútor je za dverami

Môže sa stať, že na nemocenskom dlžíte cent, na dôchodkovom poistení ďalších päť centov a napríklad na poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti tri eurá a exekútor už môže klopať na vaše dvere. Sociálna poisťovňa eviduje vyše 291-tisíc dlžníkov, ktorí jej dlhujú cent a viac.

„Pri nízkych sumách sa zvyčajne spája viac pohľadávok voči povinnému do jedného návrhu,“ dodáva Ďuriačová. Viac ako dve tretiny dlžníkov poisťovne sú fyzické osoby.

K exekúcii môže prísť veľmi rýchlo: ak neodvediete poistné v zákonom danej lehote, Sociálna poisťovňa pošle rozhodnutie.

Ak nereagujete – teda sa ani neodvoláte, ani nezaplatíte poistné – po mesiaci poisťovňa pohľadávku buď postúpi na exekúciu, alebo ju dá do mandátnej správy.

Čo nemôžu zobrať

Súdny exekútor Martin Hermanovský upozorňuje, že zákon neurčuje žiadnu minimálnu výšku dlhu, „takže v exekúcii je možné vymáhať akúkoľvek sumu“.

Exekútor môže získať peniaze

    zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,

    prikázaním pohľadávky,

    predajom hnuteľných vecí,

    predajom cenných papierov,

    predajom nehnuteľnosti,

    predajom podniku,

    príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Zdroj: Exekučný poriadok

Pri nižších dlžných sumách najčastejšie siahajú exekútori na peniaze v banke alebo na časť mzdy či dôchodku.

Exekútor musí na účte v banke nechať najmenej 99,58 eura. Pri zrážkach zo mzdy alebo dôchodku musí nechať aspoň 60 percent životného minima na osobu dlžníka, čo je 111,23 eura a 25 percent na každú vyživovanú osobu vrátane manžela či manželky, teda 46,35 eura.

Nemôžete pritom dúfať, že by sa exekútor o nejakých peniazoch nedozvedel. Banky, pošta, poisťovne sú povinné oznámiť čísla a stavy účtov, výplaty poistných plnení či sumy, ktoré prichádzajú dlžníkovi poštou.

 

Ak ukladáte nasporené peniaze, napríklad doma do ponožky, tieto môže nájsť exekútor pri prehliadke bytu.

 

„Na veci vyššej hodnoty ako je auto, byt alebo dom sa exekúcia vedie v prípade, ak výška vymáhanej pohľadávky odôvodňuje exekúciu hodnotnejšej veci alebo ak dlžník nemá iný majetok, z ktorého by bolo možné uspokojiť pohľadávku veriteľa,“ vysvetľuje Hermanovský.

Dlhy vás dostihnú aj po čase

Exekútori idú najskôr po veciach, o ktorých vedia, že ich majú šancu predať. „Spravidla to budú veci, ktoré majú určitú hodnotu a je predpoklad, že sa na dražbe predajú,“ hovorí Hermanovský. Ak dlžník nemá žiaden majetok, môže byť exekúcia zastavená.

„Môže však byť otvorená aj niekoľko rokov bez obmedzenia a exekútor môže postihnúť majetok, ktorý dlžník nadobudne v budúcnosti. Napríklad dedením alebo ak sa zamestná,“ konštatuje Hermanovský. Dlh sa dá vymáhať aj od dedičov dlžníka, ale len do výšky dedičstva.

Exekúcii sa môžete načas vyhnúť, ak ste sa ocitli v zlom položení. „Súd môže povoliť odklad exekúcie, ak sa dlžník bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre členov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky,“ píše sa v exekučnom poriadku.

Pri exekúcii musíte byť pripravení aj na to, že neplatíte len svoje dlhy a úroky z omeškania. Na vašich pleciach ostanú aj trovy exekúcie. „Tie pozostávajú z odmeny exekútora, náhrady vynaložených hotových výdavkov a náhrady za stratu času,“ vyratúva Hermanovský.

Odmena exekútora sa vypočítava zo sumy vymoženej pohľadávky, a je buď 10 percent, ak je pohľadávka uhradená v lehote na vznesenie námietok proti exekúcii. Alebo 20 percent, ak je po lehote.  Minimálna suma je však 33,19 eura a maximálna 33 194 eur. Ak je exekútor platiteľom DPH, odmena sa zvyšuje o túto daň.

Hračky detí nezoberú

Aké pravidlá určuje zákon

1. Čo robiť, ak prišlo upovedomenie o exekúcii? Môže ešte dlžník zaplatiť?

Keď dostanete list od exekútora o začatí exekúcie, máte 14 dní na to, aby ste vyrovnali svoj dlh.

2. Čo v prípade, ak dlžník nevlastní byt, iba má trvalý pobyt. Musí vlastník nehnuteľnosti pustiť exekútora do bytu?

Exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku dlžníka a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má dlžník svoj majetok. Teda aj bytu, v ktorom má zahlásené trvalé bydlisko. Exekútor je oprávnený vymôcť prístup do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok.

3. Môže exekútor siahnuť na vlastníctvo majiteľa bytu, ak ním nie je dlžník?

Exekúciou môžu byť postihnuté aj veci dlžníka umiestnené v nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je iná osoba. O prípadných nárokoch tretích osôb voči veciam postihnutým exekúciou rozhoduje exekučný súd a vlastnícke právo inej osoby treba hodnoverne preukázať.

4. Ako prebieha exekúcia?

Termín prehliadky exekútor neoznamuje. Exekútor spisuje zoznam vecí a nariadi dlžníkovi, aby s nimi nenakladal.

Ak sa obáva, že by dlžník mohol veci odniesť, môže ich označiť alebo uschovať.

5. Čo nemôže exekútor zobrať?

Počet postelí zodpovedajúcich počtu obyvateľov domácnosti, stôl a stoličky, chladničku, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčku, periny, posteľnú bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač.

Exekútor nemôže zobrať bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, veci dlžníka, ktoré potrebuje na prácu do výšky 331,94 eura. Nemôže vám siahnuť na snubný prsteň a obrúčku, študijnú literatúru a hračky.

Vylúčené sú aj niektoré pohľadávky dlžníka, napríklad pohľadávka na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb alebo na dávku v hmotnej núdzi. Aj po exekúcii vám ostanú vaši domáci miláčikovia, exekútor môže zobrať iba zviera, ktoré slúži na podnikanie.

6. Môže exekútor rozpárať napríklad matrace, aby zistil, či v nich nemá dlžník ukryté cennosti?

Tu môže byť dvojaký problém, na jednej strane nemôže exekútor postihnúť exekúciou posteľ, periny a posteľnú bielizeň, na strane druhej mal by riadne zistiť majetok povinného. Ak by sa podujal takýto akčný exekútor na rozpáranie matracu, tak by niesol následky z prípadných nárokov na náhradu škody, ktorú by si uplatnil povinný

Katarína Ragáčová, Dávid Štefanka

Chránený nie je ani ručiteľ

Exekútor môže prísť k dlžníkovi, ale aj k ručiteľovi kedykoľvek.

BRATISLAVA. S neplatičmi sa vo veľkej miere potýkajú aj banky. Každá banka má svoj vlastný systém, ako sa dostať k peniazom od dlžníka. Postup je však v zásade veľmi podobný.

Ručiteľ nie je chránený

Banka informuje klienta – neplatiča prostredníctvom upomienky a výzvy na zaplatenie dlžnej sumy, vysvetľuje hovorkyňa ČSOB Zuzana Francúzová. Ak dlžník s bankou nekomunikuje a neprejavuje záujem vyriešiť situáciu, banka pristúpi k vyhláseniu splatnosti celého úveru.

V tejto fáze môže ešte klient dlh uhradiť. „V prípade neuhradenia záväzku na základe rozhodnutia súdu sa môže zahájiť exekučné konanie,“ dodáva Francúzová.

Na pozore pred exekútorom by sa mali mať aj spoludlžník a ručiteľ. Banke je totiž v podstate jedno, kto dlh uhradí. Samotný postup, teda u koho exekútor začne, je v jeho kompetencii, tvrdí hovorca Tatra Banky Boris Gandel. Ručiteľ má potom právo vymáhať dlh od pôvodného dlžníka.

Odpis len na papieri

Ak sa dlh nepodarí vymôcť, banka pristupuje k odpisu pohľadávky štandardne po 1080 dňoch (lehotu určuje legislatíva). Banky však dlh aj tak naďalej vymáhajú. Odpísanie je len účtovná operácia. Svojich peňazí sa zvyčajne vzdávajú až vtedy, keď súd potvrdí úplnú nemajetnosť dlžníka.

Slovenská sporiteľňa však napísala, že “v zmysle platných právnych predpisov je veriteľ oprávnený vymáhať svoju pohľadávku až do času jej úplného zaplatenia“. Môže teda počkať dovtedy, kým dlžník nejaký majetok nadobudne.

Výkaz nedoplatkov od poisťovne už nechodí dvakrát

Od januára už neplatičom zdravotného poistenia nepomôže vyhýbať sa poštárovi.

BRATISLAVA. Všeobecná zdravotná poisťovňa ohlásila nedávno akciu Bumerang. Chce ísť tvrdo po neplatičoch poistného  a do konca júna od nich vymôcť 7,2 milióna eur.

Po neplatičoch však idú aj ostatné zdravotné poisťovne. „Podobnú akciu robíme intenzívne od minulého roka. Sústredili sme sa na písomné upomínanie dlžníkov, ktorým vznikali dlhy aktuálne, teda v roku 2010. V tejto aktivite pokračujeme aj tento rok,“ konštatuje hovorkyňa zdravotnej poisťovne Dôvera Zuzana Horníková.

Postup poisťovne

    zašle upomienku,

    zašle výkaz nedoplatkov,

    podá na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou žiadosť, aby vydal platobný výmer,

    iniciuje exekúciu.

Od zajtra táto poisťovňa posiela prvé výkazy nedoplatkov. V prvej polovici februára chcú rozoslať 150-tisíc výkazov nedoplatkov na zhruba 70 miliónov eur.

Aj zdravotná poisťovňa Union vo zvýšenej miere vymáha dlhy od svojich dlžníkov.

Začali spolupracovať s úradmi, ktoré majú informácie o výške príjmu neplatičov, napríklad so Sociálnou poisťovňou.

Neprevzatie sa neráta

Poisťovne majú na dlžníkov od januára aj ďalšiu páku vďaka novele zákona o zdravotnom poistení. Dlžníci sa už nemôžu vyhýbať zaplateniu dlhu tým, že si nepreberú od zdravotnej poisťovne poštovú zásielku s výkazom nedoplatkov.

„Tá sa považuje za doručenú aj vtedy, keď ju adresát neprevezme,“ vysvetľuje Horníková. Podľa hovorkyne Unionu Judity Smatanovej očakávajú aj od tohto zvýšenie úspešnosti vymáhania pohľadávok na maximálnu možnú mieru.

Výkaz nedoplatkov posielajú poisťovne hneď po upomienke, na ktorú dlžník nezareaguje. Výkaz nedoplatkov je pritom aj exekučným titulom.

„Následne je dlžník, formou predexekučnej výzvy opätovne vyzvaný uhradiť záväzky. Ak ani potom dlžník nezaplatí, prípad je postúpený na vymáhanie súdnemu exekútorovi,“ vysvetľuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Žiadny majetok

Pohľadávku napríklad poisťovňa Dôvera odpisuje až vtedy, ak sa v rámci zisťovania majetkových pomerov exekútorom preukáže absolútna nevymožiteľnosť pohľadávky, teda ak dlžník nemá majetok

Katarína Ragáčová

Koľko môže mesačne zraziť exekútor z dôchodku alebo zo mzdy

Príklad č. 1

Dôchodca s dôchodkom vo výške 300 eur, ktorý má manželku, bez vyživovaného dieťaťa.

Výpočet základnej sumy, ktorá sa povinnému nesmie zraziť (ďalej len „základná suma“):

60 percent zo sumy 185,38 eura = 111,23 eura

(základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, je 60 percent

životného minima na jednu plnoletú osobu);

25 percent zo sumy 185,38 eura = 46,35 eura

(na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživu a takisto na manžela alebo manželku sa započítava 25 percent životného minima na plnoletú osobu); v tomto prípade je len jedna takáto osoba (manželka)

Základná suma: 111,23 eura + 46,35 eura = 157,58 eura

300 eur - 157,58 eura = 142,42 eura

(dôchodok mínus základná suma )

Čistý iný príjem po odpočítaní základnej sumy sa zaokrúhli na  celé eurocenty nadol na sumu deliteľnú tromi, t. j. 142,41 eura. Na vymoženie pohľadávky možno zraziť len jednu tretinu (t. j. 47,47 eura).

142,41 eura / 3 = 47,47 eura

Celková zrážka z dôchodku: 47,47 eura

Príklad č. 2

Fyzická osoba s čistým príjmom vo výške 500 eur, ktorá má manžela alebo manželku a jedno dieťa.

Výpočet základnej sumy, ktorá sa povinnému nesmie zraziť:

60 percent zo sumy 185,38 eura = 111,23 eura

(základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, je 60 percent životného minima na jednu plnoletú osobu);

25 percent zo sumy 185,38 eura = 46,35 eura

(na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživu, sa započítava 25 percent životného minima na plnoletú osobu);

25 percent zo sumy 185,38 eura = 46,35 eura

(na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživu, sa započítava 25 percent životného minima na plnoletú osobu); v tomto prípade sú dve osoby, ktorým povinný poskytuje výživu;

500 eur – 203,93 eura = 296,07 eura

(mzda mínus základná suma )

Suma, nad ktorú sa zvyšok mzdy zrazí bez obmedzenia, je 150 percent zo sumy životného minima, t. j. 150 percent zo sumy 185,38 eur = 278,07 eur. Zvyšok mzdy predstavuje sumu 296,07 eur, ktorá je vyššia ako 150 percent životného minima.

296,07 eura – 278,07 eura = 18 eur

túto sumu možno povinnému zraziť bez obmedzenia a táto suma pri vyššom príjme by bola výrazne vyššia. Čistá mzda po odpočítaní základnej sumy sa zaokrúhli na celé eurocenty nadol na sumu deliteľnú tromi,

t. j. 278,07 eura (čistá mzda – základná suma – zrážka).

Na vymoženie pohľadávky možno zraziť len jednu tretinu.

Základná suma: 111,23 eura + 46,35 eura + 46,35 eura = 203,93 eura

278,07 eura / 3 = 92,69 eura

Celková zrážka zo mzdy: 18 eur + 92,69 = 110,69 eura