Súdny exekútor JUDr. Martin Petrovič

  • je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (exekučná činnosť)
  • vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. pri jej výkone je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní
  • má v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa
  • vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci
  • je povinný pri výkone exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa Exekučného poriadku používať označenie „súdny exekútor“. Označenie „súdny exekútor“ alebo „exekútorský úrad“, od nich odvodené tvary slov, ani označenie spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s uvedenými označeniami nie je oprávnená používať iná osoba

Súdny exekútor JUDr. Martin PE TROVIČ bol s účinnosťou od 21.novembra 2013 vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti SR za súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Rožňave a vykonáva exekučnú a ďalšiu činnosť v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.