Základné zmeny v exekúciách po 01.04.2017

Krátky a stručný prehľad najzásadnejších zmien v Exekučnom poriadku, ktoré platia od 1.4.2017, všetky uvedené zmeny sa týkajú iba konaní, kde návrh na začatie exekúcie bol podaný po 01.04.2017, predchádzajúce konania (“staré exekúcie”)  sa dokončia podľa Exekučného poriadku platného do 31.3.2017.

1. Podávanie návrhov iba elektronicky

Návrh na vykonanie exekúcie je od 1.4.2017 možné podať už iba elektronicky prostredníctvom formulára na stránke slovensko.sk. Ten, kto nemá k tomuto formuláru prístup, môže podať návrh na vykonanie exekúcie tak ako doteraz, v papierovej podobe, u ktoréhokoľvek súdneho exekútora. Ten návrh spracuje, prevedie do elektronickej podoby a odošle Okresnému súdu Banská Bystrica. Za túto činnosť patrí exekútorovi odmena v zmysle Vyhlášky.

2. Iba jeden exekučný súd

Všetky exekúcie po 1.4.2017 rieši pre celé Slovensko iba jeden súd – Okresný súd Banská Bystrica.

3. Náhodné prideľovanie exekúcií

Ide o najväčšiu zmenu v exekúciách za posledných 20 rokov, aj keď veľmi kontroverznú. Po novom si už veriteľ nemôže vybrať, ktorému exekútorovi podá návrh na vykonanie exekúcie. Návrh sa podáva na Okresný súd Banská Bystrica a ten náhodným spôsobom vyberie exekútora, ktorý exekúciu vykoná.

Exekútora súd vyberie podľa tzv. teritoriálneho princípu, pridelí teda vec exekútorovi, ktorý má úrad v pôsobnosti Krajského súdu, v ktorom má dlžník trvalý pobyt. Čiže ak je napríklad veriteľ z Bratislavy a dlžník zo Zvolena, vyberie súd exekútora, ktorý má úrad v banskobystrickom kraji (okres Zvolen patrí pod pôsobnosť Krajského súdu Banská Bystrica). Ak by mal dlžník trvalý pobyť napríklad v Čadci, vyberie súd exekútora, ktorý má úrad v pôsobnosti Krajského súdu Žilina.

4. Paušálna náhrada hotových výdavkov

V exekúciách po 1.4.2017 má exekútor nárok na zákonnú odmenu (10% resp. 20% z vymáhaného nároku) plus hotové výdavky, ktoré sa však už nevyčísľujú podľa jednotlivých vykonaných úkonov exekútora, ale paušálnou sumou, ktorá je Vyhláškou určená pevnou (paušálnou) sumou 30 EUR, resp. 60 EUR (ak je exekútor platiteľom DPH, zvyľuje sa aj odmena aj hotové výdavky o DPH).

5. Obmedzenie trvania exekúcie.

Aby exekúcie netrvali desiatky rokov, zákon pevne určil, ako dlho môže exekúcia prebiehať. Ak sa nepodarí pohľadávku vymôcť od právnickej osoby do 30 mesiacov a od fyzickej osoby do 5 rokov od začatia exekúcie, exekútor exekúciu zastaví.

6. Sociálna poisťovňa si už svoje pohľadávky vymáha sama

Dlžníci Sociálnej poisťovne už nie sú riešení prostredníctvom súdnych exekútorov. Svoje pohľadávky si už Sociálna poisťovňa vymáha sama.

7. Väčšie kompetencie súdnych exekútorov

Oproti minulosti súdny exekútor nemusí žiadať o súčinnosť polície prostredníctvom súdu. Exekútor môže napríklad požiadať o predvedenie povinného príslušný orgán Policajného zboru priamo. Ak sa teda dlžník na predvolanie nedostaví na exekútorský úrad, bude predvedený príslušníkmi polície.

8. Fikcia doručenia Upovedomenia o začatí exekúcie

Ak sa exekútorovi nepodarí doručiť dlžníkovi Upovedomenie o začatí exekúcie (čo bol v minulosti dosť veľký problém, keď mnohí dlžníci nepreberali poštu a v exekúcii nebolo možné pokračovať), zverejní Upovedomenie na stránke Okresného súdu Banská Bystrica a v Obchodnom vestníku o tom zverejní oznam. Po uplynutí 30 dní sa Upovedomenie považuje za doručené, bez ohľadu na to, či ho dlžník prevzal a či sa o ňom dozvedel.