Súčinnosť oprávneného

Preddavková súčinnosť:

Podľa ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku môže exekútor po začatí exekúcie na uspokojenie práva na nepeňažné plnenie oprávneného vyzvať na zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania; to neplatí, ak ide o oprávneného, ktorý je oslobodený od platenia súdnych poplatkov. Jeho výšku určí exekútor s odbornou starostlivosťou, a to s prihliadnutím na predpokladané výdavky určeného spôsobu vykonania exekúcie. Postup s odbornou starostlivosťou pri určení výšky preddavku je exekútor povinný odôvodniť. Exekútor nemôže požadovať preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania, ak ide o exekúciu na peňažné plnenie.

Ak oprávnený na výzvu exekútora nezloží preddavok v lehote určenej exekútorom nie kratšej ako 15 dní, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie.

Zložený preddavok je exekútor povinný vyúčtovať a oprávnenému ho vrátiť celkom alebo sčasti, ak nebol potrebný na úhradu trov, a to bezodkladne po tom, ako je to možné.

Návrhová súčinnosť:

Podľa ust. § 134 ods. 1 Exekučného poriadku, možno exekúciu predajom nehnuteľnosti vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len „upovedomenie o začatí exekúcie“) súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

Podľa ust. § 167 ods. 2 Exekučného poriadku možno exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností zriadiť len na návrh oprávneného.