Exekučný titul

Predpokladom na vykonanie exekúcie je exekučný titul (§ 45 ods. 1 Exekučného poriadku).

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Za peňažné plnenie považujeme také plnenie, keď povinný je zaviazaný zaplatiť určitú peňažnú sumu vrátane jej príslušenstva.

Za nepeňažné plnenie sa považuje také plnenie, keď je exekučným titulom priznaná iná povinnosť, napr.: vypratanie nehnuteľnosti, jej časti alebo bytu, odobratie alebo zničenie veci, rozdelenie spoločnej veci (predajom alebo inak než predajom), uskutočnením prác a výkonov a pod.

Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj

a) rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,

b) cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,

c) notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

d) vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,

e) rozhodnutie o dedičstve,

f) vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,

g) platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,

h) vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,

i) iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,

j) doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,

k) upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3,

l) exekučný titul podľa osobitného predpisu.

Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul
a) podľa § 45 ods. 1 súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa,
b) podľa § 45 ods. 2 písm. a) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ak ide o rozhodnutia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie, okrem rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktoré opatrí potvrdením o vykonateľnosti ministerstvo; tieto orgány pri potvrdzovaní vykonateľnosti skúmajú a overujú iba pravosť rozhodnutia,
c) podľa § 45 ods. 2 písm. b) orgán cudzieho štátu, v ktorom bol exekučný titul vydaný,
d) v ostatných prípadoch orgán na to oprávnený alebo orgán, ktorý schválil dohodu, na podklade ktorej exekúciu zákon pripúšťa.
Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje pri exekučnom titule podľa § 45 ods. 2 písm. c).
 

V súlade s § 45 ods. 1 Exekučného poriadku možno exekúciu vykonať aj na podklade cudzích rozhodnutí. Tieto však musia byť uznané na území Slovenskej republike, teda im musia byť priznané účinky v Slovenskej republike.

 1. Cudzie rozhodnutia vydané nečlenskými štátmi Európskej únie sa uznávajú za vykonateľné na území Slovenskej republiky podľa: 
 • Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a Exekučného poriadku.
 • Dohody medzi jednotlivými štátmi. Ak je Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou upravujúcou danú problematiku, má postup podľa tejto zmluvy vždy prednosť pred postupom podľa vnútroštátnou právnou úpravou v súlade s článkom 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
 1. Cudzie rozhodnutia vydané členskými štátmi Európskej únie sa uznávajú za vykonateľné na území Slovenskej republiky podľa:
 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Európsky platobný rozkaz, ktorý súd pôvodu vyhlásil za vykonateľný v Slovenskej republike je možné v Slovenskej republike vykonať V prípade vyhlásenia európskeho platobného rozkazu za vykonateľný sa v konaní na takýto exekučný titul prihliada ako na tuzemský (slovenský) exekučný titul a počas exekúcie nie je treba robiť ďalšie úkony,
 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je rozsudok vydaný v členskom štáte v takomto konaní uznaný v SR bez možnosti namietať proti jeho uznaniu a vykoná sa za takých istých podmienok ako slovenský rozsudok,
 • Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, tzv. Brusel I.
 • Nariadenia Parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky.

Rozhodnutia orgánov Európskych spoločenstiev v súlade s § 42 ods. 2 Exekučného poriadku opatrí potvrdením o vykonateľnosti orgán na to oprávnený. Rozhodnutia Rady, Komisie a Európskej centrálnej banky opatrí potvrdením o vykonateľnosti Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Rozhodnutia Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa opatrí potvrdením o vykonateľnosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

 1. Cudzie rozhodcovské rozhodnutia, ktoré sa uznávajú za vykonateľné na území Slovenskej republiky podľa:
 • zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov,
 • medzinárodnej zmluvy medzi jednotlivými štátmi, ktorá zastrešuje aj rozhodcovské rozhodnutia (napr. Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí uzavretý dňa 10.6.1958 v New Yorku  – publikovaný v Zbierke zákonov SR pod č. 74/1959 Zb.).

Cudzie rozhodcovské rozhodnutie vydané niektorým členským štátom Európskej únie sa pri uznaní jeho vykonateľnosti na území Slovenskej republiky neriadi právnym režimom Nariadenia Rady č. 44/2001 alebo Nariadenia Parlamentu a Rady č. 805/2004.

Cudzie správne rozhodnutia, je možné vykonať na území Slovenskej republiky len, ak je k tomu Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou.